Browsing Category

Amravati

Jobs in Amravati

अमरावती येथे खाजगी क्षेत्रातील १९८२ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, विद्यार्थी विकास विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती आणि श्री. शिवाजी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, मोर्शी रोड, अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १९८२ बेरोजगारांना…

अमरावती कृषी विभागाच्या आस्थापनेवर कृषीसेवक पदांच्या २२७ जागा

राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती  यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदांच्या एकूण २२७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मध्ये एकूण १०० जागा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील संसाधन व्यक्ती पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संसाधन व्यक्ती पदांच्या…

अमरावती जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६५३ जागा

जिल्हा परिषद, अमरावती आस्थापनेवरील गट- क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६५६ जागा आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक…

अभिनंदन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

अभिनंदन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी लिपिक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी लिपिक पदांच्या १२…

अमरावती पोलीस विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २८ जागा

अमरावती पोलीस यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २८ जागा विधी अधिकारी (गट-ब) व विधी अधिकारी पदाच्या जागा…

अमरावती (द) एकात्मिक बाल विकास योजनेत विविध पदांच्या २५ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, अमरावती (दक्षिण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २५ जागा अंगणवाडी…

अमरावतीच्या बाल विकास प्रकल्पात विविध पदांच्या एकूण ११९ जागा

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदतनीस पदांच्या ११९ जागा अंगणवाडी मदतनीस पदाच्या जागा…

अमरावती येथील संत गाडगे बाबा विद्यापीठात विविध पदांच्या १६ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती अधिनस्त वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शिक्षण महाविद्यालय, (B.Ed) दर्यापूर रोड, अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती. यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  वैद्यकीय…