ठाणे जिल्ह्यातील जाहिराती

ठाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २०२ जागा

जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

ठाणे आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २९३ जागा

आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.…

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २९ जागा

मिरा-भाईंदर महापालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज  मागविण्यात येत आहेत.…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४५ जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने तसेच विहित नमुन्यातील…

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील पद्धतीने अर्ज…

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहय्यक विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण १३जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २९ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्विथापनेवर विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७२ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील परिचारीका पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा

जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण २५५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ११६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १२ जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.…

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २७ जागा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने तसेच विहित नमुन्यातील…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील इंन्टेसिव्हिस्ट पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

पनवेल महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेर विविध पदांच्या ३७७ जागा

पनवेल महानगरपालिका, पनवेल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७० जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण  ७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या  थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहे…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील इंन्टेसिव्हिस्ट पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहे…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील व ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४० जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील अटेंडट पदांच्या एकूण  २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या  थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहे…

कृषी विभाग (ठाणे) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६ जागा

कृषी विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २७ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३९ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशनच्या आस्थापनेवर एकूण ३ जागा

भारतीय रबर उत्पादक रिसर्च असोसिएशन, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमून्यातील…

ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

सिव्हिल हॉस्पिटल, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण २ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शहर…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या ४९ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील परिचारिका पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.…

IMP