पोलीस भरती-२०१९

जळगाव राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २५० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-१९), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या जागा…

नागपूर राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या ११७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-4), नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

बृहन्मुंबई पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या १५६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण 156 जागा…

वर्धा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ३७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३७ जागा…

अकोला राज्य राखीव पोलीस बलात सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या १७६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-१8), अकोला यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…


उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३३ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३३ जागा…

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ४४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ४४ जागा…

रायगड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या २७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रायगड-अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण 27 जागा…

जळगाव राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या २५० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-१9), गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या २० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण २० जागा…


जालना जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या २५ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, जालना यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण २५ जागा…

मुंबई लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या १८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी…

गोंदिया राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या ३८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-१५), गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ५२ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ५२ जागा…

अकोला जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ३४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३४ जागा…


अमरावती शहर पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या १९ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण १९ जागा…

दौंड राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-5), दौंड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ४१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सोलापूर ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ४१…

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ११६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ११६ जागा…

लातूर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ६ जागा…


पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या २९ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-२), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-१), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या…

सांगली शहर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ७७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ७७ जागा…

नागपूर ग्रामीण पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या २८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक नागपूर, नागपूर ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण २८ जागा…

दौंड येथील राज्य राखीव पोलीस बल मध्ये पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ४३ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, (गट क्र.-७), पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 43 रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या…


औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या २४ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण २४ जागा…

बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ३६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, बीड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३६ जागा…

नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ८७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ८७…

भंडारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई चालक पदांच्या ३६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई चालक पदांच्या एकूण ३६ जागा…

Visitor Hit Counter