पोलीस भरती-२०१९

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर ‘पोलीस शिपाई’ पदांच्या एकूण ३४५० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील विविध घटक प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई पदांच्या रिक्त असलेले पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रायगड- ८१ जागा, पालघर-…

सातारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी…

पुणे (ग्रामीण) पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, पुणे (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा…

दत्ता घोरपडे यांचे पोलीस भरती-२०१९ उपयुक्त मार्गदर्शिका गाईड बाजारात उपलब्ध

पोलीस भरती-२०१९ करिता घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असे दत्ता घोरपडे लिखित पोलीस भरती मार्गदर्शिका सुधारित पुस्तक नव्याने प्रकाशित…

धुळे जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी…

जळगाव जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १२८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण 128 जागा भरण्यासाठी…

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २५ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी…

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी…

पालघर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी…

रायगड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ८१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी…

जालना जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, जालना यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी…

भंडारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी…

पुणे लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पोलीस, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी…

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी…

पुणे (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१४ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस मुख्यालय, पुणे (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१४ जागा…

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७२० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी-चिंचवड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७२० जागा…

सोलापूर (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६७ जागा…

औरंगाबाद (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा…

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा भरण्यासाठी…

बृहन्मुंबई आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०७६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई  यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०७६ जागा भरण्यासाठी…

नागपूर (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २८८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, नागपूर (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या २७१ जागा आणि…

मुंबई लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग पोलीस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी…

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या ६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस मुख्यालय, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा…

ठाणे (शहर) पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या १०० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, ठाणे (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०० जागा…

Visitor Hit Counter