पोलीस शिपाई भरती- २०२२

पोलीस भरतीसाठी नियोजित मैदानी चाचणी परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध

राज्यातील विविध पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक कार्यालय/ राज्य राखीव दल अंतर्गत विविध पोलीस घटकातील चालू असलेल्या पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांच्या…

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या ७०७६ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील  रिक्त आसलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७०७६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध…

मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात शिपाई पदांच्या एकूण ९८६ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, मीरा- भाईंदर अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील  रिक्त आसलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ९८६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या २०४ जागा

पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २०४ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

मुंबई राज्य राखीव पोलीस बल (क्र.८) सशस्त्र शिपाई पदांच्या ७५ जागा

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७५ जागा…

मुंबई लोहमार्ग पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६२० जागा

पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालय, मुंबई अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६२० जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

नांदेड जिल्हा पोलीस दलामध्ये चालक शिपाई पदांच्या एकूण ३० जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नांदेड अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी…

सातारा जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४५ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

नांदेड जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५५ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नांदेड अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

हिंगोली जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, हिंगोली अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात…

IMP