Browsing Tag

MSRLM Recruitment 2018

नांदेड येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ११० जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

अकोला येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ७३ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

ठाणे येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदांच्या २६ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत (उमेद) जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

पालघर येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदांच्या ५७ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत (उमेद) जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

बुलढाणा येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदांच्या ९३ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत (उमेद) जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील…

सोलापूर येथे जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ५९ जागा (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

जळगाव येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या १०७ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

वाशीम येथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ७१ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

हिंगोली येथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ६९ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा अभियान कक्ष, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण…