पुणे महानगर परिवहन महामंडळात चालक/ वाहक पदाच्य एकूण ८०४० जागा

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील वाहक पदांच्या ४९०० जागा, चालक पदांच्या २४४० जागा आणि क्लिनर…
:)