अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात ‘कृषी सहाय्यक’…

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील 'कृषी सहाय्यक' पदांच्या एकूण ७० जागा भरण्यासाठी…