Browsing Category

Ex- Announcement

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त उमेदवारांसाठी विविध पदांच्या १५ जागा

महानगरपालिका, पनवेल यांच्या आस्थापनेवरील मालमत्ता कर विभागामध्ये विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा सेवानिवृत्त कनिष्ठ/…

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या एकूण १०० जागा

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या १०० जागाशैक्षणिक पात्रता – उमेदवाराने…

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या एकूंण १२ जागा 

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 12 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा गटनिदेशक, शिल्प…

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण 3 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ३ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/…

अहमदनगर जिल्हा भूजल सर्वेक्षण/ विकास यंत्रणेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

औरंगाबाद येथील तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात विवध पदांच्या एकूण ८ जागा

संचालक तंत्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा कनिष्ठ लिपिक,…

राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर सल्लागार पदांच्या एकूण १८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील सल्लागार पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सल्लागार पदांच्या एकूण १८ जागाशैक्षणिक…

पुणे येथील महिला व बाल विकास विभागात सदस्य पदांच्या एकूण ४ जागा

महिला व बाल विकास विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या एकूण 4 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या एकूण 4 जागाशैक्षणिक पात्रता – उमेदवाराला…

अकोला येथील सार्वजनिक बांधकाम महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा 

सार्वजनिक बांधकाम महामंडळ, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक आणि…
Visitor Hit Counter